Циклоны ЦН-11, ЦН-15, ЦН-24, ЦБ, БЦ-2, БЦ-259, БЦ-512